سؤالات متداول

آيا يك نفر مي تواند همزمان 2 عدد جواز كسب داشته باشد؟

بله ، امكان پذير است فقط بايد براي شعبه هاي بعدي شخصي را به عنوان مباشر تعريف كرد كه حكم نماينده محل كسب را دارد .

درصورتي كه بدون جواز كسب اقدام به فعاليت گردد چه اتفاقي مي افتد؟

در ابتدا اخطاري مبني بر اقدام جهت دريافت پروانه كسب ابلاغ مي گردد و در صورت عدم توجه ، منجر به پلمپ واحد موردنظر ميگردد.