مدارک لازم جهت پروانه کسب

شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب در شهرها:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم اجاره نامه یا رسید پرداخت اجاره بها معتبر و یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با اشخاص حقیقی و یا ادارات و سازمانهای دولتی نهادها، شهرداری ها، شرکتهای تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها.
تبصره: دریافت تعهد محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامیست.
3- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند(هـ) ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)، (د) (ی) ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون مزبور.
4- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه جهت افراد دارای سن کمتر از هفتاد سال تمام.
5- ارائه آخرین مدرک تحصیلی(حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدائی یا سواد خواندن و نوشتن) با استثنای متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا می باشد.
6- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی.
7- ارائه سوابق کاربری تجاری یا اداری و یا کارگاهی محل کسب.
8- ارائه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی میباشند.
9- ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی.
10- مدارک لازم مبنی بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آیین نامه مربوط.
تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی وفق ماده 13 قانون نظام صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی می باشد.
11- موافقت اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
12- عکس پرسنلی جدید دوازده قطعه.
13- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه عکس دار.
تبصره1: حداقل سن جهت خانم ها به منظور دریافت پروانه کسب هیجده سال می باشد.
تبصره2: کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
ماده4: اتحادیه های صنفی مکلفند پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ظرف مدت پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام نمایند. همچنین دریافت کننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف مدت شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام نماید.
ماده5: برای اشخاص حقوقی(شرکتها) و مشارکتهای مدنی، یک پروانه کسب بنام شرکت با ذکر نام نماینده هیأت مدیره اشخاص حقوقی درخواست کننده و یا احدی از شرکاء در مشارکت های مدنی(که توسط سایر شرکاء کتباً معرفی و امضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد) در صورت احراز سایر شرایط صادر میگردد.
تبصره1: در صورتی که شرکت بخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید برای مکانهای دیگر ضمن دریافت پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی شده توسط هیأت مدیره و یا احدی از شرکاء که توسط شرکاء کتباً معرفی و امضای آن توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد با رعایت سایر مقررات مربوط تا سقف تعدادی که کمیسیون نظارت تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد.
تبصره2: در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه یک پروانه کسب بنام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی آن شرکت به معرفی هیأت مدیره اشخاص حقوقی درخواست کننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی در سایر نقاط برای افرادی که هیأت مدیره کتباً معرفی مینماید با رعایت مفاد تبصره 2 همین ماده ضمن صدور پروانه کسب، کارت مباشرت صادر خواهد گردید.
ماده6: اتحادیه موظف است فقط برای کسانی که پروانه کسب برای آنها صادر شده است کارت عضویت در اتحادیه صادر نماید. صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است.
ماده7: در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی با ارئه تعهد محضری مبنی بر پذیرش تبعات سوء آن از سوی دارنده پروانه کسب برای مدت باقیمانده اعتبار پروانه کسب بلامانع خواهد بود.
ماده8: در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه متوفی است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، میتوانند ظرف دوسال از تاریخ فوت متوفی نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره1: چنانچه کلیه ورثه متوفی صغیر باشند، اتحادیه میتواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولی قهری و در غیاب وی به نام قیم قانونی با اخذ نظر مساعد اداره امور سرپرستی صادر نماید.
تبصره2: در صورتی که نماینده قانونی یا قیم فاقد صلاحیت فنی برای شغل مورد درخواست باشد. حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط بنام متقاضی کافی است.
تبصره3: در صورتی که تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشند صدور پروانه کسب بنام نماینده قانونی(قیم) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر نیاز خواهد بود.
تبصره4: در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم میتواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده9: صاحبان پروانه کسب میتوانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شروط فردی مندرج در ماده3 این آیین نامه نمایند. همچنین در صورتی که صاحب پروانه کسب به هر دلیل نتواند در واحد صنفی خود حضور یابد، معرفی مباشر واجد شرایط الزامیست.
تبصره1: صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامناً کلیه مسئولیتهایی که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب میباشد را بر عهده خواهند داشت.

تبصره2: صاحب پروانه کسب میتواند در هر موقع که مقتضی باشد نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام و مراتب را به اتحادیه مربوطه اعلام نماید.
تبصره3: صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر می باشد و یک نسخه از قرارداد مذکور در پرونده صنفی صاحب پروانه کسب ضبط خواهد شد.
ماده10: برای صنوفی که طبق تصویب هیأت عالی نظارت رعایت حدود صنفی(فاصله مکانی) الزامی است به اتحادیه¬های صنفی هنگام صدور پروانه کسب موظف به رعایت آن، پس از تصویب آن در کمیسیون نظارت خواهند بود.
تبصره: توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلااثر می باشد.
ماده11: در شهرستانهایی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و تواناییهای لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امورصنفی واگذار میگردد. در صورت رفع مشکل بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه مذکور خواهد بود.

درخواست صدور پروانه كسب