ضوابط صدورپروانه كسب جهت جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا

آئين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۷۹قانون نظام صنفي

 (ضوابط صدورپروانه كسب جهت جانبازان، آزادگان و خانواده محترمشهدا)

 ماده 1. وزارت بازرگاني مكلف است با رعايتماده 79 قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نامبرده مي‌شوند. در صورتي كه محل كسب ملكي يااجاره اي مي باشند ، اقدام كنند.

الف ) جانباز ، همسر جانباز ، يكي از فرزندانجانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كار افتاده.

ب) آزاده ، همسر آزاده ، يكي از فرزندانآزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده ، همسر آزاده از كار افتاده.

ج) كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر ،فرزند و والدين ، خواهر و برادر.

ماده 2. هر فرد متقاضي موضوع اين آيين نامهبايد قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و يا خريد محل به منظور هماهنگي و اخذ آگاهيلازم حسب مورد به واحدهاي ذيربط در بنياد شهيد و امور ايثارگران مراجعه نمايد.

تبصره 1: درخواست هاي رسيده براي اخذ پروانهكسب به ترتيب وصول با ذكر شماره و تاريخ در دفتر واحد مربوطه ثبت و رسيد آن بهمتقاضي تسليم مي‌گردد . واحد مربوط موظف است پس از بررسي در صورتي كه متقاضي واجدشرايط واحد مربوط و مفاد اين آيين نامه باشد نسبت به صدور معرفي نامه جهت متقاضيدريافت پروانه كسب به وزارت بازرگاني اقدام نمايند.

تبصره 2: منظور از وزارت بازرگاني در اينآيين نامه در مراكز استانها سازمانهاي بازرگاني و در شهرستانها مديريت و يانمايندگي بازرگاني شهرستان ها مي باشد.

ماده 3- اتحاديه صنف پس از دريافت معرفي نامهمتقاضي از وزارت بازرگاني از محل مورد تقاضا بازديد و با توجه به تسهيلات پيش بينيشده در اين آيين نامه نظر خود را حداكثر ظرف يك هفته به وزارت بازرگاني اعلام مينمايد . در صورتي كه اتحاديه صنف ظرف مدت تعيين شده اعلام نظر ننمايد وزارتبازرگاني راسا اقدامات مقتضي معمول مي دارد.

تبصره : تسهيلات در نظر گرفته شده مانع ازاقدامات افراد براي استفاده از قانون نظام صنفي خصوصاً تبصره 3 ماده 12 نخواهد بود.

ماده 4- وزارت بازرگاني به منظور ايجادتسهيلات لازم جهت رسيدگي به درخواست متقاضيان در موارد ذيل اقدام مي نمايد.

1. كاهش حداقل مساحت واحد صنفي تا 40 درصد.

2. كاهش حدود صنفي تا 50 درصد

3. در صورتي كه ابزار و تجهيزات كار برايافراد موضوع اين آيين نامه در هنگام تقاضا موجود نباشد اخذ تعهد از متقاضي برايفراهم نمودن ابزار و تجهيزات مربوط ظرف مدت 6 ماه.

تبصره : افراد صنفي موضوع اين آيين نامه ،مشمول مفاد تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفي نمي گردد.

ماده 5- وزارت بازرگاني موظف است در صورتاحراز شرايط مندرج در ماده 4 اين‌ آيين نامه با اخذ مدارك ذيل نسبت به تكميل پروندهمتقاضي اقدام نمايد.

1. فتوكپي شناسنامه عكس دار 2 برگ

2. عكس جديد 6 قطعه

3. گواهي پايان تحصيلات ابتدايي يا سوادخواندن و نوشتن به استثناي متقاضياني كه سن آنها بيش از 45 سال باشد.

4. كارت معاينه بهداشتي متقاضي و تاييديهبهداشتي محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانونمواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مي باشند.

5. موافقت اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي

6. مدارك لازم دال بر دارا بودن صلاحيت فنيبراي مشاغل فني و براساس تبصره ماده 13 قاتون نظام صنفي.

تبصره : چنانچه متقاضي واجد شرايط لازم جهتاخذ پروانه تخصصي و فني نباشد حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحدصنفي براي صدور پروانه كسب كافي است و اين موضوع بايستي در پروانه كسب با قيد عبارت(اين پروانه در صورت اشتغال يك نفر دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي معتبراست ) منظور گردد.

7. فتوكپي سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي ويا عادي و يا مبايعه نامه و يا ارايه قرار دادهاي منعقده في‌مابين پروانه كسب ياادرات و سازمان هاي دولتي ، نهادها ، شهرداريها ، شركت هاي تعاوني مسكن و شركتهايتحت پوشش سازمان هاي دولتي و نهادها.

تبصره : در صورت تغيير مكان واحد صنفي مشمولاين آيين نامه وزارت بازرگاني موظف است با رعايت تسهيلات اين آيين نامه ومعرفي واحدذيربط نسبت به تعويض پروانه كسب جهت محل جديد اقدام نمايند.

8. گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيتدايم يا ارايه گواهي لازم مبني بر طرح پرونده متقاضي در حوزه نظام وظيفه عمومي(مطابق ماده 10قانون خدمت وظيفه عمومي ) براي افراد مشمول قانون نظام وظيفه عمومي.

9. ارايه گواهي و يا قبض پرداخت عوارض كسب وپيشه شهرداري جهت واحدهاي صنفي كه قبل از تاريخ قانون نظام صنفي (24/12/1383) دايرگرديده اند.

10. ارايه پايان كار تجاري و يا اداري و ياكارگاهي و يا ارايه گواهي لازم از شهرداري مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه كسبجهت واحدهاي صنفي كه بعد از تاريخ تصويب قانون صنفي داير گرديده اند.

تبصره : در صورت عدم احراز شرايط مندرج دراين ماده مراتب توسط وزارت بازرگاني ظرف مدت يك هفته به واحد مربوط منعكس مي گردد.

ماده 6 - در صورت تكميل مدارك فوق الذكر ،وزارت بازرگاني نسب به صدور پروانه كسب متقاضي اقدام و پرونده مربوطه را جهتاقدامات قانوني بعدي به اتحاديه ذيربط ارسال مي دارد.

تبصره 1: اتحاديه موظف است با دريافت حقعضويت سالانه جهت افراد مشمول اين آيين نامه كه پروانه كسب تحصيل نموده اند كارتعضويت صادر نمايد.

ماده 7- در شركتها ، پروانه كسب به نام شركتبا ذكر نام مدير عامل و در مشاركت هاي مدني پروانه به نام واحدي از شركا و با رضايتكتبي ساير شركا و با قيد عبارت مشاركت مدني در پروانه كسب صادر مي‌گردد.

ماده 8- شركت هاي تعاوني صنفي موظفند افرادمشمول اين آيين نامه را با داشتن پروانه كسب از وزارت بازرگاني وكارت عضويت ازاتحاديه ذيربط به عضويت بپذيرند.

ماده 9- مدت اعتبار پروانه هاي كسب افرادمشمول اين آيين نامه از تاريخ صدور به مدت 10 سال مي باشد و تمديد آن توسط اتحاديهصنف ذيربط با ارايه گواهي پرداخت عوارض كسب و پيشه ساليانه شهرداري ، گواهي دال برپرداخت و يا ترتيب پرداخت ماليات گواهي بهداشت فردي و محل كسب از وزارتبهداشت،‌درمان و‌آموزش پزشكي براي واحدهاي مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي خواهد بود.

تبصره 1: اتحاديه ها موظفند دارنده پروانهكسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند ، همچنين كليه سازمان هاي ذيربط موظفند با اوليتنسبت به اعطاي تسهيلات وامكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه برايدارنده كسب اقدام كنند.

تبصره 2: دارندگان پروانه كسب مشمول اين آييننامه موظف به رعايت قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي اتحاديه هاي صنفي مربوط منطبقبا قانون نظام صنفي خواهند بود.

ماده 10- در صورت مفقود شدن پروانه كسبصدورالمثني با رعايت ضوابط مربوطه و استشهاد محلي باتأييد واحد ذيربط بلامانع خواهدبود.

ماده 11- افراد مشمول اين آيين نامهمي‌توانند جهت اداره واحد صنفي خود تأييد واحد مربوطه اقدام به معرفي مباشر واجدشرايط به اتحاديه صنف ذيربط نمايند . اتحاديه موظف است نسبت به صدور كارت مباشرتاقدام نمايد.

تبصره 1: صاحب پروانه كسب و مباشر وي به صورتتضامني كليه مسئوليت هاي كه به لحاظ قانوني به عهده صاحب پروانه كسب مي باشد را برعهده خواهد داشت.

تبصره 2: صاحب پروانه كسب موظف است در صورتعزل و يا فوت مباشر در اسرع وقت مراتب را به اتحاديه مربوطه اعلام نمايد.

تبصره 3: صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادي بين فرد صنفي و مباشر مي‌باشد و يك نسخه قرار داد مذكور در پرونده فرد صنفيضبط خواهد شد.

ماده 12- افراد صنفي موضوع اين‌ آيين نامهمي‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر ، به شرط ابطال پروانه كسبقبلي و اخذ گواهي ابطال از اتحاديه صنفي و سازمان و يا اداره بازرگاني مربوط ، درمحل جديد با رعايت مفاد اين آيين نامه ، پروانه كسب معوض دريافت دارند.

ماده 13- پروانه هاي كسب موضوع افراد مشمولاين آيين نامه در چهار نسخه صادر ، و اصل آن به متقاضي تحويل ، يك نسخه جهت اطلاعواحد مربوطه ، نسخه سوم جهت ضبط در پرونده صنفي متقاضي و نسخه چهارم در سازمان يااداره صادركننده نگهداري مي شود.

ماده 14- اين آيين نامه در 14 ماده و 13تبصره در اجراي ماده 79 قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي تهيه ودر تاريخ 6/4/1383 به تصويب وزير بازرگاني رسيد.