جلوگیری از بازرسی های غیر کارشناسانه

جلسه کمیسیون بازرسی اتحادیه آجیل و خشکبار با حضور آقایان حسن پور،آجیلچی،عادلی نژاد، شریف و عبداللهی درتاریخ 97/05/25 ساعت 10:15 الی 11 در محل سالن جلسات اتحادیه آجیل و خشکبار برگزار گردید.

موضوع جلسه رسیدگی به بارزسی های غیر کارشناسانه اتحادیه زعفران از اعضای زیر مجموعه وهمچنین تعیین زمان بازرسی از واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه توسط بازرسان کمیسیون بازرسی بود.

نتیجه حاصل از جلسه به این شرح بود که قرار شد در جلسه ای مشترک با رئیس اتحادیه زعفران مشکلات صنف برطرف شود.